ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TV Products Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1060 Budapest, Lehel u.1/A, cégjegyzékszáma: 01-09-899392, továbbiakban „Adatkezelő”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR Rendelet) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. 

I. Alapfogalmak

Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  
Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  
Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  
Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
Hatóság - Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu 

II. Az Adatkezelő elérhetőségei 

Adatkezelő neve: TV Products Hungária Kft. 
Székhelye: 1060 Budapest, Lehel u.1/A 
Postai címe: 1060 Budapest, Lehel u.1/A 
Cégjegyzékszáma: 01-09-899392 
Telefonszáma: +36 1 450 1850 
E-mail címe: info@tvproducts.hu   

III. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. 

Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása 

Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról, személyes adatokat kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű. Adatkezelő az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek, arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa. Adattovábbítás harmadik fél számára nem történik. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos valamint könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói. 
 • Az Adatkezelő számára fizetési és postai szolgáltatásokat biztosító partnerei (bankok, posta). 
 • Az Adatkezelőtől a megrendelt áru kiszállítását, kézbesítését végző partnerei (futárszolgálatok, posta) 
 • Az Adatkezelő információs rendszereinek működését biztosító partnerek (tárhely szolgáltató, adatfeldolgozási és könyvviteli alkalmazások beszállítói).  

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi esetekben és megőrzési időkkel kezeli: 

Jogos érdekből - szerződéskötési szándék és szerződés teljesítése esetén (GDPR 6.1.b): 
 • Kezelt adatok: név, postacím (szállítási cím), számlázási cím, telefonszám, e-mail cím. 
 • Megőrzési idő: a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év 

Törvényi előírás alapján - számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.) 
 • Kezelt adatok: számviteli bizonylatok adatai 
 • Megőrzési idő: a vonatkozó törvény által előírt ideig 

Az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján - hírlevél küldése, kapcsolattartás (érintetti megkeresések megválaszolása), marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie) alkalmazása (GDPR 6.1.a). 
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím. 
 • Megőrzési idő: az Érintett általi leiratkozásig, a cookie élettartamának lejártáig vagy annak az Érintett általi törléséig. 

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a megőrzési idő leteltével törli vagy anonimizálja.  

IV. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, továbbá jogosult tájékoztatásra az adatkezelés céljai, az érintett Személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái tekintetében, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. 

Helyesbítéshez való jog 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok kiegészítését. 

Adatkezelés korlátozása 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben  
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;  
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben). 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Törléshez való jog  
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
 • a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték • Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
 • Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 
 • a Személyes adatokat jogellenesen kezelték 
 • a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató hivatkozások vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

Hordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és az adatkezelés automatizált módon történik.  

Tiltakozáshoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Hozzájárulás visszavonási joga 
Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. Ilyen esetben az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat törli. 

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei  
Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti, jogosult továbbá polgári pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A Hatóság elérhetőségei: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Web: www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

V. Egyéb rendelkezések  

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. 

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május 24.

Újdonságok | Fitness | Egészség és szépségápolás | Játékok | Konyha | Hobbi | Kert | Műszaki cikkek | Háztartás | Bútor és lakásfelszerelés
Felfújható ágyak | Felfújható fotelek | Autó, kerékpár | Házikedvenceknek | SEO | Honlaptérkép

© 2009 TV PRODUCTS HU - TV SHOP - TELESHOPPING - TELESHOP
Partenerek: Medencék | Rodinné bazény | Bazény

TV Products Hungária Kft. | Székhely: 1060 Budapest, Lehel út 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-899392 | Adószám: 14336791-2-42

Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz